ARBETSMILJÖ & KVALITET

KSM CONSTRUCTION AB bedriver ett systematiskt och omfattande arbetsmiljöarbete som uppfyller arbetsmiljölagstiftningen. Vi arbetar på ett sådant sätt att ohälsa och skada i arbetet för våra anställda förebyggs och en för övrigt tillfredställande arbetsmiljö uppnås. På KSM CONSTRUCTION AB skall ingen behöva drabbas av ohälsa eller skador pga bristande arbetsmiljö. Detta kräver ansvar och engagemang från såväl anställda som ledning.

KSM CONSTRUCTION AB arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön.  På våra arbetsplatser innebär detta bl.a. att:

  • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i all vår verksamhet och genomförs i samverkan mellan arbetsgivare och anställda.
  • Resurser avsätts för att kunna verka för en bra/säker arbetsmiljö.
  • Alla anställda  informeras om arbetsmiljöarbetet
  • Vi  undersöker och riskbedömer regelbundet  vår fysiska och psykiska arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en trygg arbetsmiljö. Vi följer årligen upp vårt arbetsmiljöarbete.
  • Tillbud rapporteras och utreds.
  • Arbetsmiljöfaktorer ska beaktas vid alla typer av inköp.
  • Personlig skyddsutrustning och förstahjälpen  finns på alla arbetsplatser.

Alkohol- och drogpolicy

Användning av alkohol och droger under arbetstid är förbjudet. Alkoholförtäring på fritiden får aldrig påverka vårt arbete. Medicinanvändning, som kan ge arbetsmiljörisker, ska anmälas till företaget.

Trafiksäkerhetspolicy

KSM CONSTRUCTION AB arbetar för att trafiksäkerheten i verksamheten skall vara hög. Vårt trafiksäkerhetsarbete gagnar inte bara samhället i stort utan skall vara till fördel för alla dem som uppehåller sig på eller i närheten av vägnätet. Arbetet omfattar bland annat att samtliga anställda åtar sig att följa tillämpliga trafikregler och  informerar sig när det gäller de trafiksäkerhetsfrågor.

Jämställdhetspolicy

Inom KSM CONSTRUCTION AB skall alla ha lika möjligheter till anställning, utbildning, befordran och utveckling  oavsett kön, etnisk tillhörighet eller religion. Mobbing eller trakasserier på våra arbetsplatser accepteras inte.

Hållbarhet

KSM CONSTRUCTION AB ser hållbart byggande och miljöarbete som en mycket viktig del av vår verksamhet. Arbetet omfattar ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och socialhållbarhet. Det innebär att vi ägnar oss åt sunda affärer och accepterar inte någon form av korruption. Vi levererar endast hållbara lösningar och strävar efter transparens och kontroll av leverantörskedjor samt hållbara inköp. Vi arbetar ständigt med att minska energianvändningen och minska utsläpp av växthusgaser. Vi vill erbjuda trygga och säkra arbetsplatser för våra anställda. Vi eftersträvar mångfald och jämställdhet bland våra anställda. KSM CONSTRUCTION AB värnar om de anställdas hälsa och livskvalitet och vill bidra till ett miljövänligt och klimatanpassat byggande.