Arbetsmiljö & kvalitet

För KSM Construction är säkerhet och arbetsmiljö mycket viktigt. Därför bedriver vi ett systematiskt och omfattande arbetsmiljöarbete som uppfyller arbetsmiljölagstiftningen. Ingen av våra anställda ska behöva drabbas av ohälsa eller skador på grund av en bristande arbetsmiljö. Detta kräver ansvar och engagemang från såväl anställda som ledning. För att uppfylla detta arbetar vi på ett sådant sätt att ohälsa och skada i arbetet förebyggs och en för övrigt tillfredställande arbetsmiljö uppnås.

 

KSM Construction förbättrar arbetsmiljön genom att:

 

  • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i all vår verksamhet och genomförs i samverkan mellan arbetsgivare och anställda.
  • Resurser avsätts för att kunna verka för en bra/säker arbetsmiljö.
  • Alla anställda informeras om arbetsmiljöarbetet.
  • Vi undersöker och riskbedömer regelbundet vår fysiska och psykiska arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en trygg arbetsmiljö. Vi följer årligen upp vårt arbetsmiljöarbete.
  • Tillbud rapporteras och utreds.
  • Arbetsmiljöfaktorer beaktas vid alla typer av inköp.
  • Personlig skyddsutrustning och förstahjälpen finns på alla arbetsplatser.
Haraholmen gällivare KSM Construction

Alkohol- och drogpolicy

Användning av alkohol och droger under arbetstid är förbjudet. Alkoholförtäring på fritiden får aldrig påverka vårt arbete. Medicinanvändning, som kan ge arbetsmiljörisker, ska anmälas till företaget.

Trafiksäkerhetspolicy

KSM Construction arbetar för att trafiksäkerheten i verksamheten skall vara hög. Vårt trafiksäkerhetsarbete gagnar inte bara samhället i stort utan skall vara till fördel för alla dem som uppehåller sig på eller i närheten av vägnätet. Arbetet omfattar bland annat att samtliga anställda åtar sig att följa tillämpliga trafikregler och informerar sig när det gäller trafiksäkerhetsfrågor.

Jämställdhetspolicy

Inom KSM Construction skall alla ha lika möjligheter till anställning, utbildning, befordran och utveckling oavsett kön, etnisk tillhörighet eller religion. Mobbing eller trakasserier på våra arbetsplatser accepteras inte.

Hållbarhet

KSM Construction ser hållbart byggande och miljöarbete som en mycket viktig del av vår verksamhet. Arbetet omfattar ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och socialhållbarhet. Det innebär att vi ägnar oss åt sunda affärer och accepterar inte någon form av korruption. Vi levererar endast hållbara lösningar och strävar efter transparens och kontroll av leverantörskedjor samt hållbara inköp. Vi arbetar ständigt med att minska energianvändningen och minska utsläpp av växthusgaser. Vi vill erbjuda trygga och säkra arbetsplatser för våra anställda. Vi eftersträvar mångfald och jämställdhet bland våra anställda. Vi värnar om de anställdas hälsa och livskvalitet och vill bidra till ett miljövänligt och klimatanpassat byggande.